Jak zjistit, zda firma pracuje se CSR efektivně? Je třeba se podívat na její CSR strategii, samotné aktivity a celkovou kulturu. A právě zde hraje významnou roli audit.  

V dnešní době existují evidentní rizika pro firmy, které nevěnují adekvátní pozornost CSR oblasti – negativní dopad na reputaci, nespokojení zaměstnanci, neudržení kroku s konkurencí, soudní spory, nesoulad s legislativou a drobnohled vlády. Právě interní audity by se měly zaměřovat na tato rizika a pomoci managementu s nalezením vhodného řešení.

Audit udržitelnosti a CSR by se ve firmě měl zaměřovat na:

  • CSR cíle a plány;
  • CSR praktiky, politiku a kulturu; a
  • postoj k CSR problematice s ohledem na vnitřní rozhodovací procesy.

Normy a standardy v oblasti udržitelnosti, které slouží k benchmarkingu v oblasti auditů, jsou např. Global Reporting Initiative, ISO 26 000 nebo Global Compact. Přestože se tyto normy od sebe navzájem liší ve stylu a obsahu, všechny zahrnují základy CSR.


Jak na CSR audit

Interní audit, jehož účelem je pokrýt celé CSR firmy, by měl nejprve zajistit jasné pochopení problematiky sociální odpovědnosti, která má dopad nejen na firmu, ale i na celý průmysl. Následně by audit měl prověřit, jak management dokáže sladit firemní potřeby ve chvíli, kdy mohou být vlivem CSR konceptu protichůdné.

CSR audit se může zaměřovat na všechny nebo jen některé z následujících rizik:

  • Efektivita operačního rámce pro implementaci CSR
  • Efektivita implementace specifických a rozsáhlých CSR projektů
  • Úroveň vnitřní kontroly a jejích mechanizmů
  • Spolehlivost měření výkonu
  • Risk management spojený s vnějšími faktory, jako je dodržování předpisů, řešení potenciální nepříznivé pozornosti nevládních organizací atd.


Jaká témata by měl CSR audit zahrnovat?


Lidská práva: 
Základní lidská práva, svoboda odborů a kolektivního vyjednávání, zákaz diskriminace, nucených prací a dětské práce.
Chování podniku navenek: 
Vztahy s klienty, dodavateli a subdodavateli, prevence korupce a nespravedlivých praktik v rámci konkurenčního boje.
Lidské zdroje: 
Pracovní vztahy, pracovní podmínky, zdraví a bezpečnost, kariérní postup a systém školení, systém odměňování.
Řízení společnosti: 
Představenstvo, audit a vnitřní kontroly, zacházení s akcionáři, odměňování managementu.
Životní prostředí: 
Zahrnutí environmentálních kritérií do výroby a distribuce produktů, a do jejich využití a likvidace.
Zahrnutí komunit: 
Dopady na místní komunity, přispívání k sociálnímu a ekonomickému rozvoji, obecné zájmy komunity.


CSR audit jako nástroj pro strategický management

Jako příklad dobré praxe lze uvést organizaci Qatar Financial Authority, kde jsou CSR aktivity orientovány na finanční „know-how“ společnosti. Jejich CSR strategie se zaměřuje na zvyšování finanční a investiční gramotnosti za účelem podpoření růstu profesionálních schopností a znalostí investorů.

CSR se u nich stalo integrovanou součástí firmy. Nejdříve se zaměřili na to, aby jejich hlavní činnost byla vedena zodpovědně, například brali ohled na sociální dopady v rámci svých rozhodovacích procesů. S rostoucím vývojem pak začali vytvářet zodpovědné věci zodpovědným způsobem, kde už nejde jen o to „dělat dobré věci“ nebo „řídit firmu zodpovědným způsobem“, ale o integraci CSR do cílů firmy a vytváření zodpovědného cyklu, který zahrnuje všechny stakeholdery firmy. Jedná se o vysoce udržitelný model, protože součástí dnešního úspěšného podnikání jsou nepochybně CSR aktivity a angažovanost na všech úrovních organizace.


Pro více informací o CSR auditech nás kontaktujte na info@flagship.cz.

VÍTEJTE NA NAŠEM BLOGU

Najdete zde novinky, články a případové studie z oblasti CSR a udržitelnosti, stejně jako informace z naší agentury. Zaměřujeme se na pozitivní firemní příklady, současné trendy v této oblasti a na to, jak má CSR správně u firem vypadat.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

EVROPSKÉ KLIMATICKÉ ZÁVAZKY - ZELENÁ DOHODA A TAXONOMIE EU

Pařížská dohoda, podepsaná v roce 2016, má za cíl omezit globální růst teplot pod 2°C, nejlépe pak…


NEFINANČNÍ REPORTING POVINNÝ PRO VŠECHNY VELKÉ SPOLEČNOSTI

Nová evropská směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) nahradí směrnici o…


GLOBÁLNÍ TRENDY VE VYKAZOVÁNÍ UDRŽITELNOSTI

Rekordní nárůst firemního reportingu a důvěry v něj, nárůst lokálních nástrojů pro výkaznictvíTéměř…

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku