CSR je definováno Evropskou komisí jako „odpovědnost podniků za dopady jejich činnosti na společnost“. Podniky „by měly mít k dispozici fungující postupy, jak do svých provozních činností integrovat zájmy sociální, environmentální, etické, lidskoprávní a zájmy zákazníku, a také základní strategii v úzké spolupráci se zainteresovanými stranami“.

Jednoduše řečeno, CSR se zaměřuje na tři základní pilíře podniku, tzv. triple-bottom-line, kdy vyhodnocuje sociální, environmentální a ekonomickou výkonnost firmy a ukazuje, že identifikací sdílených příležitostí v těchto třech oblastech podnik lépe prosperuje.

Výzkum Goldman Sachs z let 2007-2013 ukázal, že podniky, které jsou lídry v oblasti environmentální, sociální a good governance politiky, mají lepší finanční výsledky než jejich méně udržitelní kolegové – v průměru o 43%. Podniky vykazují čtyřikrát větší tempo růstu a osmkrát větší tempo nárůstu zaměstnanců. Těchto 50 studií to může potvrdit. A jak ukazuje žebříček Dow Jones Sustainability Index, který hodnotí výkonnost firem v oblasti udržitelného rozvoje, tyto firmy jsou v průměru o 36,1% úspěšnější než ty v tradičním Dow Jones Indexu (International Finance Corporation).

CSR pomáhá snižovat náklady

Zlepšení podnikových procesů v oblasti životního prostředí, komunity, trhu a zaměstnanců automaticky zvýší provozní efektivitu. Tím se docílí nižších účtů za plyn a elektřinu, snížení produkce odpadů a spotřeby vody, a účelnějšího využívání energií a recyklace. Aktivity v oblasti CSR také zvyšují motivaci zaměstnanců a jejich kreativitu, které se vedle inovací výraznou mírou podílejí na zvýšené produktivitě práce a snížení absence z důvodu nemoci.

 CSR pomáhá zvyšovat zisky

Zájem spotřebitelů a klientů o udržitelné výrobky roste a stále více jich chce produkty vyrobené společensky odpovědným způsobem: bez práce dětí, testování na zvířatech nebo ekologicky škodlivých součástí. I když to spotřebitelé od firmy očekávají, nejsou za to ochotni platit navíc. Strategický přístup k CSR proto vede k inovativním, alternativním produktům a novým trhům. Například přeměna odpadu na obnovitelnou energii, produkty z obnovitelných zdrojů, nebo celkové zvýšení kvality výrobků a služeb.

 CSR přispívá ke zlepšení image

Pokud se společnost zaváže k CSR a její aktivity jsou dobře komunikovány, vedou ke zvýšení důvěry v podnik, zvýšení hrdosti na příslušnost k danému podniku a dobrému vnitřnímu image, který se posléze promítá do externí image. Zveřejňování informací o CSR napovídá o obecném blahu společnosti, finanční údaje nejsou samy o sobě barometrem životaschopnosti. CSR pomáhá společnosti získat konkurenční výhodu a prezentovat se jako odpovědný zaměstnavatel. Například tím, že najme zaměstnance ze znevýhodněného prostředí, nebo se podnik věnuje charitativní práci. 

 CSR tu již zůstane

Evropská unie oznámila, že velké společnosti musí od roku 2017 zveřejnit informace o svých společenských a environmentálních dopadech na společnost. Velké podniky proto přebírají kontrolu nad svým dodavatelským řetězcem a vyžadují CSR rámec i od svých dodavatelů, malých a středních podniků, které se tak začínají dostávat do kontaktu se společenskou odpovědností. Rostoucí nedostatek zdrojů nutí firmy přemýšlet o alternativních materiálech a způsobech výroby. Vedle toho se i spotřebitelé stávají kritičtějšími a mají své požadavky. Zájmová sdružení vyzývají k bojkotu a národní vlády zpřísňují předpisy v oblasti životního prostředí a omezují limity emisí CO2.

 CSR je ta správná věc – a to je to hlavní!

VÍTEJTE NA NAŠEM BLOGU

Najdete zde novinky, články a případové studie z oblasti CSR a udržitelnosti, stejně jako informace z naší agentury. Zaměřujeme se na pozitivní firemní příklady, současné trendy v této oblasti a na to, jak má CSR správně u firem vypadat.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

UDRŽITELNÝ SVĚT PO KRIZI?

Udržitelný svět po krizi?Pět příkladů pro firmyFinanční krize v roce 2008 vyvolala globální…


PRŮZKUM: CSR A MALÉ/STŘEDNÍ FIRMY

Také vás někdy zajímalo, jak si malé a střední podniky (SMEs) stojí v oblasti společenské…


MALÉ/STŘEDNÍ FIRMY A UDRŽITELNOST

Udržitelnost je v České republice zatím doménou velkých firem, malé a střední firmy (SMEs – small…

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku