Novodobé změny jako růst populace, zvýšená urbanizace, nedostatek přírodních zdrojů nebo klimatická změna jsou témata dotýkající se stále více firem. Navíc způsob, jakým na ně firmy reagují, se začíná znatelně podepisovat na jejich výsledcích.

Investoři si jsou vědomi těchto změn a logicky chtějí své finance orientovat tam, kde je brán ohled nejen na finanční rizika, ale i na ta nefinanční plynoucí z těchto trendů.

Odpovědné investování s ohledem na environmentální a sociální výkon společnosti (kritéria ESG) je stále na vzestupu. Tento typ investování reprezentoval na pěti hlavních trzích 30,7 bilionu dolarů na začátku roku 2018. Jednalo se o 34% zvýšení za dva roky.

2018 Global Sustainable Investment Review, Global Sustainable Investment Alliance

V tomto kontextu společnosti nedostatečně komunikují své strategie udržitelnosti a výkon svým investorům. Přicházejí tak o příležitost přilákat nové zajímavé investory a udržet ty stávající, kteří se o problematiku zajímají. 

Proč firmy často nedokáží přeložit udržitelnost svým investorům?

  • Nerozumí dostatečně dopadům svého podnikání.
  • Porozumění dopadů podnikání je základním bodem pro sestavení důvěryhodné strategie udržitelnosti/ obchodní strategie. Mnoho firem stále není schopno vyjádřit širší dopady svého podnikání, které se rozšiřují za jejich vlastní produkci přes celý hodnotový řetězec. V takovém případě mohou investorům chybět zásadní informace pro rozhodování.
  • Nejvyšší management společnosti nerozumí dostatečně tomu, jaké dopady má udržitelnost na jejich podnikání.
  • Přesvědčit nejvyšší management společnosti o tom, jaký je tzv. business case pro udržitelnost v jejich společnosti není vždy jednoduché. Nicméně, jsou to právě oni, kdo musí odsouhlasit sestavenou strategii udržitelnosti, aby mohla být efektivně aplikována. Týmy věnující se udržitelnosti a CSR často čelí překážkám kladeným z finančního oddělení, které lpí na čtvrtletních výsledcích. Právě nejvyšší management společnosti musí pochopit spojitost mezi udržitelností a ekonomickou výkonností firmy, aby mohla být správně komunikována investorům.
  • Nedostatek spolupráce mezi oddělením věnujícím se udržitelnosti a týmem pro vztahy s investory (IR).
  • Podobně jako u komunikace s finančním oddělením. Tým věnující se udržitelnosti je schopen vidět dlouhodobé změny a výhody, které udržitelnost přináší, zatímco IR tým je často tlačen firemními akcionáři a zaměřuje se na snadněji spočítatelná krátkodobá finanční měřítka a výsledky. Spojení těchto dvou přístupů je klíčem k úspěchu.

Jak komunikovat udržitelnost s investory

Informace o finanční situaci společnosti směrem k investorům by měla být doplněna o rizika a příležitosti v oblasti udržitelnosti, kterým společnost čelí v aktuálním, střednědobém až dlouhodobém období. Tato komunikace by měla být zahrnuta do různých způsobů komunikace, které společnost uplatňuje ve vztahu k akcionářům mimo setkání valné hromady – zasílání novinek, pravidelná prezentace pro investory, konference apod.

Jak investory zapojit

Zaveďte přímý dialog s investory o tématech udržitelnosti, které mohou mít přímý i nepřímý vliv na výkon společnosti a tím i její zisk/ztrátu. Tato témata mohou i nemusí obsahovat termíny spojené s udržitelností jako takovou. Investory může zajímat například změna v počtu zaměstnanců ve společnosti nebo úspory plynoucí z provozu elektrických aut či z přechodu na energii z obnovitelných zdrojů, a to jaké dopady to bude mít na výkonnost nebo ziskovost – konkurenční výhoda, přilákání nových zákazníků a zvýšení zisku, posílení reputace, přilákání a udržení zaměstnanců apod.

UN Global Compact sestavilo užitečný The Value Driver Model, který pomáhá znázornit, jak aktivity zaměřené na udržitelnost přispívají k celkové výkonnosti firmy. Firmy mohou využít tohoto modelu, který měří 3 základní oblasti:

  • ekonomický růst společnosti v závislosti na udržitelně zaměřených prodaných produktech či službách (rostoucí pozice na trhu, díky udržitelně zaměřeným produktům, rostoucí tržby díky novým zákazníkům, vývoj nových udržitelných produktů s minimálními nechtěnými sociálními nebo environmentálními dopady, zavedení nové obchodní strategie založené na nových investicích pro splnění udržitelně zaměřeného růstu společnosti),
  • celkové finanční dopady nákladů (ušetřené náklady) spojených se všemi udržitelnými aktivitami za dané období (produktivita založená na úsporách plynoucích z efektivnějšího využití přírodních zdrojů, ze sníženého odpadu nebo využití lepších materiálů s nižšími náklady a dopady na své okolí),
  • výkonnost v čase ovlivněnou faktory, které jsou považovány za riziko pro zisk nebo reputaci společnosti (snížení využívání přírodních surovin ohrožených nedostatkem, snížení rizik spojených s aktivitou regulačních kontrol nebo nedodržením legislativy či snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek, snížení rizik plynoucích ze strany dodavatelů zavedením pravidelných kontrol, zda splňují všechny požadavky společnosti, snížení rizik plynoucích z negativních soudních sporů, pokut, bojkotů a protestů proti společnosti apod.).

Model je včetně případových studií detailně popsaný na webových stránkách UN Global Compact.

Zapojení investorů do konverzace o udržitelnosti patří k těm obtížnějším úkolům pro firmy. Ty by se ale neměly dát odradit, protože ze správně nastavené komunikace a pochopení výhod udržitelné strategie budou plynout výhody jak ve formě nových investorů, tak v udržení těch stávajících.

VÍTEJTE NA NAŠEM BLOGU

Najdete zde novinky, články a případové studie z oblasti CSR a udržitelnosti, stejně jako informace z naší agentury. Zaměřujeme se na pozitivní firemní příklady, současné trendy v této oblasti a na to, jak má CSR správně u firem vypadat.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

EVROPSKÉ KLIMATICKÉ ZÁVAZKY - ZELENÁ DOHODA A TAXONOMIE EU

Pařížská dohoda, podepsaná v roce 2016, má za cíl omezit globální růst teplot pod 2°C, nejlépe pak…


NEFINANČNÍ REPORTING POVINNÝ PRO VŠECHNY VELKÉ SPOLEČNOSTI

Nová evropská směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) nahradí směrnici o…


GLOBÁLNÍ TRENDY VE VYKAZOVÁNÍ UDRŽITELNOSTI

Rekordní nárůst firemního reportingu a důvěry v něj, nárůst lokálních nástrojů pro výkaznictvíTéměř…

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku