Také vás někdy zajímalo, jak si malé a střední podniky (SMEs) stojí v oblasti společenské odpovědnosti (CSR) a udržitelnosti v České republice? My jsme se rozhodli to zjistit a uskutečnili jsme průzkum, který se zaměřoval na firemní aktivitu v této oblasti. Zjišťovali jsme, jaké povědomí mají firmy o CSR, zda se zabývají společensky odpovědnými činnostmi a jak intenzivně, a jaké výhody jim CSR přináší. Také jsme chtěli znát bariéry, které firmy vnímají při zavedení principů CSR do firemní kultury. 

Dle firem znamená CSR odpovědný přístup vůči okolí, ve kterém firma působí, a to jak na sociální, tak i na environmentální úrovni. Firma se snaží aktivně zlepšovat své okolí, pečuje o své zaměstnance (vč. bezpečnosti práce) a zároveň je vede k zodpovědnému jednání. 

Mezi CSR aktivity u menších firem patří např.

 • ekologická výroba, 
 • zodpovědný nákup, 
 • podpora místních komunit,
 • zapojení se do činností zlepšující životní prostředí a život komunity, společnosti, zaměstnanců a samotné firmy, vč. vzájemných vztahů.

Jedná se o strategický proces řízení firmy, který zahrnuje budování vztahů s partnery s důrazem na odpovědné chování ve společnosti a prostředí, ve které podniká a kterou zároveň ovlivňuje. V rámci strategie je důležité pamatovat na to, že se jedná o transparentnost, sociální a ekonomickou oblast a ochranu životního prostředí. 

Na základě některých názorů by CSR z podstaty věci mělo fungovat čistě na dobrovolné bázi bez vidiny zisku. Benefity, které CSR přináší, by měly být vnímány jako bonus, např. vliv na firemní důvěryhodnost a profitabilitu. 

Z výzkumu, kterého se zúčastnilo 50 českých SMEs v průběhu podzimu 2019, vyplynulo, že celých 75 % všech dotazovaných se CSR pracuje v praxi. Sedmnáct procent má o CSR povědomí a osm procent zná CSR „jen“ na základě společenského jednání jiných firem.


Zároveň tři čtvrtiny dotazovaných odpovědělo kladně na otázku, zda znají principy CSR. Ostatní o nich mají alespoň nějakou představu. Z výzkumu vyplývá, že být společensky odpovědnou firmou znamená, že se firma aktivně angažuje v oblastech, které se zaměřují na potřeby stakeholderů, na životní prostředí a inovace a zodpovědné podnikání.

Hlavními tématy v sociální oblasti jsou: 

 • lidská práva, 
 • odstraňování diskriminace a podpora diverzity (rovné příležitosti), 
 • péče o zaměstnance (jejich profesní rozvoj, vzdělávání, work-life balance) a zákazníky, 
 • podpora místní komunity.

Jako příklad lze uvést aktivní podporu neziskového sektoru, dárcovství a pořádání sbírek, podporu dobrovolnictví u zaměstnanců, vzdělávání a výchovu mládeže (př. výuka na VŠE, kde je v rámci dvou předmětů předáváno know-how firmy), zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Patří sem také boj proti korupci.

Firmy si uvědomují, že musejí být zodpovědné vůči životnímu prostředí a že je žádané, aby podnikaly udržitelně. Mezi potřebné aktivity řadí:

 • preventivní opatření zmírňující negativní dopady na životní prostředí, např. třídění odpadu,
 • ochranu a šetrné nakládání s přírodními zdroji, 
 • podporu ekologických inovací a nových technologií, např. elektromobily.

CSR by rozhodně mělo být plánováno strategicky a jeho implementaci by měla být věnována zvláštní pozornost. Firmy uvádějí, že společenská odpovědnost zahrnuje dobrovolnou integraci sociálních a ekologických přístupů do každodenního chodu firmy. Například třídění je pro všechny samozřejmostí, na výběrových řízeních nedochází k diskriminaci, všichni zaměstnanci vědí, že je nutné šetrně nakládat se zdroji, lidská práva patří mezi priority firmy atd. 

Téměř všichni (92 %) uvedli, že principy CSR ve své firmě uplatňují. Ti, co tak nečiní, by je rádi implementovali. 

Důvody ke společenské odpovědnosti

Zajímalo nás, co firmy vedlo k tomu, aby se začaly věnovat společenské odpovědnosti. Nejčastěji se jednalo o přirozený vývoj a velký vliv měl i zájem zaměstnanců. Společenská odpovědnost v některých firmách je součástí PR strategie. 

Nejméně rozhodnutí o implementaci CSR ovlivňovaly legislativa, zájem investorů a akcionářů. Naopak velký vliv měly externí impulsy, kam patří: 

 • zájem zákazníků, 
 • konkurenční výhoda, 
 • zlepšení jména a reputace.

V neposlední řadě má významnou roli hodnotový systém vedení, ale i osobní nastavení a hodnoty lidí, kteří CSR ve firmě prosazují.


Jaké jsou přínosy?

Důležitým bodem výzkumu byly přínosy CSR pro firmy. Jistým způsobem by se dle firem mělo jednat o přirozenost – firma a její zaměstnanci vrací společnosti to, co do nich vložila. Svou roli může hrát i osobní hodnotový postoj, který zahrnuje pomáhání druhým, a to pak vede k lepšímu pocitu z práce. Ten může být pro zaměstnance dobrou motivací, což má dopad na produktivitu a loajalitu zaměstnanců. CSR může přinášet podniku dlouhodobou konkurenční výhodu – stálí pracovníci, zájem o zaměstnání v dané firmě, dobrá reputace, která obvykle vede k růstu zakázek. 

Ohleduplnost vůči přírodě a lidem a odpovědný přístup podnikání mají pozitivní vliv na: 

 • firemní kulturu, 
 • životní prostředí,
 • budování lepší budoucnosti pro společnost jako celek. 

Čas může být překážkou

Jako největší bariéru při zavádění CSR do firemní kultury firmy považují nedostatek času. Dalšími častými bariérami jsou nedostatek informací o CSR strategii a byrokratická zátěž. Jistý vliv mají náklady a nedostatek obecných informací, koncepčního myšlení o CSR a osobní angažovanosti. 


Co z toho vyplývá…

Malé a střední podniky si uvědomují, že CSR hraje důležitou roli v jejich podnikání, znají nebo minimálně mají povědomí o principech společenské odpovědnosti a snaží se s nimi pracovat. Zároveň jsou si vědomy bariér, které jim komplikují implementaci CSR aktivit nebo tomu zcela brání. 

Je pozitivní, že práce na CSR je považována za přirozený vývoj podnikání a že samotní zaměstnanci mají na CSR velký vliv. Z výzkumu lze soudit i to, že firmy nevnímají CSR pouze jako „charitu“, ale že znají i benefity, které přináší. Patří sem pozitivní reputace, loajalita a motivace zaměstnanců, konkurenční výhoda, ale i minimalizace negativních dopadů na životní prostředí a maximalizace přínosu pro společnost. Zaměstnanci obvykle chtějí mít ze své práce dobrý pocit a vracet společnosti a okolí, ve kterém firma působí, to, co zde získala během svého podnikání.

A co teď?

Je potřeba, aby si malé a střední firmy uvědomily, že součástí CSR jsou i nové příležitosti a benefity pro podnikání. Když CSR bude plnohodnotnou součástí strategie firmy a bude do společenské odpovědnosti investován čas i finance, své plody přinese v konkurenceschopnosti, loajalitě zaměstnanců a reputaci. CSR není jen pro velké firmy. Minimálně základní principy fungují ve všech firmách napříč jejich velikostmi i odvětvími.

Z výzkumu také vyplývá, že je zapotřebí klást důraz na edukaci českého podnikatelského prostředí v oblasti CSR. Samotní investoři a akcionáři by měli vnímat společenskou odpovědnost jako jeden z rozhodovacích aspektů při výběru firmy, do které budou investovat finance. 

CSR by se tak mělo stát přirozenou součástí firmy bez ohledu na její velikost.

VÍTEJTE NA NAŠEM BLOGU

Najdete zde novinky, články a případové studie z oblasti CSR a udržitelnosti, stejně jako informace z naší agentury. Zaměřujeme se na pozitivní firemní příklady, současné trendy v této oblasti a na to, jak má CSR správně u firem vypadat.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

UDRŽITELNÝ SVĚT PO KRIZI?

Udržitelný svět po krizi?Pět příkladů pro firmyFinanční krize v roce 2008 vyvolala globální…


PRŮZKUM: CSR A MALÉ/STŘEDNÍ FIRMY

Také vás někdy zajímalo, jak si malé a střední podniky (SMEs) stojí v oblasti společenské…


MALÉ/STŘEDNÍ FIRMY A UDRŽITELNOST

Udržitelnost je v České republice zatím doménou velkých firem, malé a střední firmy (SMEs – small…

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku