I když má mnoho velkých firem povinnost reportovat nefinanční informace, stále 70 % z nich nezná legislativu, která se k tomuto typu reportování vztahuje. Firmy si uvědomují, že je klíčové informovat své stakeholdery o aktivitách v ekonomické, sociální a environmentální oblasti.


Proč věnovat pozornost nefinančnímu reportingu?

Už je to více jak rok, co podniky na základě své velikosti, obratu a obchodovatelnosti na burze začaly mít povinnost ve svých výročních zprávách zohlednit nefinanční informace. Ty se vážou k sociální a environmentální oblasti, otázce lidských práv a rizik korupce. Tato povinnost vyplývá z evropské směrnice č. 2014/95/EU

Společnost Flagship, která je data partnerem mezinárodního standardu nefinančního reportování Global Reporting Initiative, provedla v březnu 2018 průzkum na téma nefinančního reportingu (NFR) v České republice. Do průzkumu bylo zahrnuto 50 středních a velkých podniků se sídlem v ČR, které se společenské odpovědnosti firem (CSR) a jejímu reportingu věnují.

Nefinanční reportování má kladnou odezvu

V České republice je stále velký počet firem, který má v oblasti nefinančního reportingu a celé oblasti CSR mezery. Je zapotřebí, aby si české firmy doplnily vzdělání. To ostatně potvrzuje fakt, že celých sedmdesát procent firem nezná legislativu, která se týká nefinančního reportingu v ČR. A pokud ano, tak spíše v obecné rovině. Co je ale důležité, že nefinanční reportování je vnímáno kladně a pouze sedmnáct procent firem se domnívá, že se jedná jen o aktuální trend,“ říká Sandra Feltham, ředitelka společnosti Flagship, která se jako jediná v ČR specializuje na oblast udržitelného podnikání a nefinančního reportingu.

Výhody reportingu

96 % firem se také správně domnívá, že nefinanční reporting by měl zahrnovat výsledky CSR strategie. Právě reporting může pak zajistit, že podnikání bude transparentní a bude zahrnovat etický rozměr. Tento typ informací je důležitý pro firemní stakeholdery (zainteresované strany), hlavně pro akcionáře, investory, zaměstnance firmy a v neposlední řadě pro společnost/komunitu. 

Dalšími přidanými hodnotami jsou: 

  • pozitivní vliv na PR,
  • pověst,
  • jméno,
  • reputace firmy. 

Stoupá také důvěryhodnost firmy, renomé a zvyšuje se zájem investorů o danou firmu, zájem uchazečů o zaměstnání a v neposlední řadě samotná loajalita zaměstnanců. Díky reportingu může firma fungovat strategicky a mít v pořádku své interní záležitosti, což napomůže ke standardizování firemních procesů.

Vydání nefinančního reportu by mělo firmu donutit změnit své procesy s ohledem na dopady na své okolí. To bude pravděpodobně zahrnovat investice do procesů a inovací, které povedou k výrobě kvalitnějších produktů. To opět ocení stakeholdeři, díky čemuž se investice firmě vrátí.

Motivy k vydávání nefinančních reportů

Největším motivátorem k vydání nefinančního reportu je legislativa, reputace a PR. Často také firmy uvádějí, že pociťují tlak ze zahraniční centrály, od klientů, investorů a v neposlední řadě v rámci konkurenčního boje, kdy kvalitní reporting a CSR strategie mohou být konkurenční výhodou. 

Zajímavé je, že tlak ze strany zaměstnanců nemá na vydávání reportů nijak zásadní vliv. I když na druhou stranu v průzkumu zaznělo, že motivující může být generace mileniálů, kterou tato problematika velmi zajímá. Navíc se i na základě odpovědného přístupu firmy rozhodují při investování do jejích akcií nebo při koupi jejích výrobků a služeb. Toto chování nelze považovat za „tlak“, ale spíše o přirozený vývoj potřeb zákazníků, investorů a zaměstnanců.

Kvalitní nefinanční report by měl zahrnovat pozitivní i negativní dopady, které organizace má na své okolí, dále environmentální a sociální údaje firmy a v neposlední řadě vztah firmy k udržitelnému rozvoji. Report by měl mimo jiné obsahovat výsledky CSR strategie, vč. vize, mise a hodnot. Do reportu by měli být zapojeni i stakeholdeři.

Rizika lživých informací

Všechny údaje musí samozřejmě být pravdivé a ověřitelné. Osmdesát procent firem si uvědomuje existenci závažných rizik spojených s uvedením nepravdivých informací do nefinančního reportingu. 

Firmy si také uvědomují, že uváděním lživých informací mohou snížit svoji kredibilitu, poškodit si jméno, reputaci a ztratit důvěru stakeholderů (hlavně veřejnosti, obchodních partnerů). Také si jsou vědomi rizik v podobě sankcí. Lživé informace považují dokonce za legislativní pochybení a porušení zákonné povinnosti.

Na závěr přes 80 % firem tvrdí, že by nefinanční report měl být provázán s výroční zprávou. Díky této provázanosti by časem bylo možné sledovat vliv CSR strategie na chod firmy.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na info@flagship.cz.

VÍTEJTE NA NAŠEM BLOGU

Najdete zde novinky, články a případové studie z oblasti CSR a udržitelnosti, stejně jako informace z naší agentury. Zaměřujeme se na pozitivní firemní příklady, současné trendy v této oblasti a na to, jak má CSR správně u firem vypadat.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

UDRŽITELNÝ SVĚT PO KRIZI?

Udržitelný svět po krizi?Pět příkladů pro firmyFinanční krize v roce 2008 vyvolala globální…


PRŮZKUM: CSR A MALÉ/STŘEDNÍ FIRMY

Také vás někdy zajímalo, jak si malé a střední podniky (SMEs) stojí v oblasti společenské…


MALÉ/STŘEDNÍ FIRMY A UDRŽITELNOST

Udržitelnost je v České republice zatím doménou velkých firem, malé a střední firmy (SMEs – small…

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku